informácie o spracovaní
osobných údajov

Tešíme sa, že sme spolu v kontakte a zaujímate sa o naše aktivity. V rámci nich používame aj vaše osobné údaje, aby sme vedeli lepšie pripraviť podujatia podľa vašich očakávaní a potrieb.

Kto s nimi pracuje?

Občianske združenie Aj Ty v IT, so sídlom Ilkovičova 6276, 84104 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 42352657, zapísané v Evidencii občianskych združení, vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, pod registračným číslom: VVS/1-900/90-21748 je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov, v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Vo veci uplatnenia vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na [email protected], t.č.: +421 908 210 290.

Aké údaje zhromažďujeme?

Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli dobrovoľne a to vyjadrením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“, máme uložené v našich interných databázach. Spracovávané osobné údaje zahrňujú najmä: meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, názov školy, ročník štúdia, emailová adresa, telefónne číslo, rok narodenia, fotografia. V súvislosti s elektronickým prístupom k našej webovej stránke sú spracované aj IP adresa a súbory cookies.

Aký je účel spracovania vašich osobných údajov?

Hlavným účelom spracovania vašich osobných údajov je realizácia vzdelávacích a iných odborných podujatí, ktoré pre vás pripravujeme a pre účely vnútornej komunikácie s vami (zasielanie informácií o pripravovaných akciách a podujatiach, poďakovaní a iných správ).

Ako dlho a akým spôsobom spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame automaticky prostredníctvom webových formulárov, ale aj manuálne, keď je to nevyhnutné, s dĺžkou platnosti udelenou vo formulároch. Osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, s dôrazom na rešpektovanie Vašich základných práv ako dotknutej osoby. Dôraz kladieme na dodržiavanie zásad integrity, dôvernosti, zodpovednosti a správnosti. Osobné údaje získavame len na konkrétne účely a ich rozsah je obmedzený na nevyhnutný účel spracovania.

Komu sprístupňujeme osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú viditeľné iba pre nás. Pre účely prípravy podujatí môžu byť sprístupnené overeným spolupracovníkom našej organizácie, pokiaľ je to nevyhnutné k plneniu ich pracovných povinností. V prípade organizovania workshopov, seminárov, podujatí a ďalších aktivít, môžu byť Vaše údaje uvedené na prezenčnej listine a sprístupnené spolu-usporiadateľom, alebo zástupcom iných spoločností s ktorými pravidelne alebo jednorazovo spolupracujeme. Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín.

Aké sú vaše práva?

Na základe vyžiadania máte právo na prístup k svojim údajom, k informácii o rozsahu ich spracovania, na opravu, zmenu alebo ich vymazanie. Máte právo aj na obmedzenie ich spracovania alebo namietať proti ich spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov, ak je to technicky možné. Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť. Všetky vaše podnety a sťažnosti preveríme.

Ako môžete zrušiť súhlas so spracovaním osobných údajov?

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné a máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne alebo čiastočne. Súhlas je možné odvolať spôsobom, ako bol pôvodne udelený alebo tiež písomným oznámením zaslaným na našu adresu alebo na uvedenú mailovú adresu.

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, alebo Vám bolo niečo v týchto otázkach nejasné, neváhajte nás, prosím, kontaktovať, radi Vám odpovieme.

Dozorný orgán

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Kontaktné údaje nájdete na webovej stránke www.uoou.sk.